Chào mừng đến với SHIH FA RUBBER!

Try-cycle tire

Valve type

Tube & Valve